Verksamhetsområden

Pia Janné är särskilt inriktad på immaterialrätt men arbetar med flera andra juridiska områden som företag kommer i kontakt med.

Klicka på orden för att läsa mer om varje område.

Det kan uppstå många frågor kring bildrättigheter. Var och vem får man fotografera? Hur får man använda en köpt bild? Behövs tillstånd för fotografering då det finns ett konstverk eller ett bruksföremål med på bilden? Är fotografier upphovsrättsligt skyddade? Vem ansvarar för intrång?

Pia ger rådgivning i bolagsrättsliga frågor, t.ex. vid upprättande av bolagsordning och aktieägaravtal. Vad som inte kan regleras genom aktiebolagets bolagsordning kan aktieägarna söka styra genom ett aktieägaravtal. I detta kan t.ex. regleras hur bolaget ska styras och vad som ska gälla avseende förköpsrätt och hembudsrätt vid aktieöverlåtelser.

Den nya dataskyddslagen träder i kraft i maj 2018. Datainspektionen har information om hur man kan förbereda sig inför den: http://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/ EU-Kommissionen har också gett ut en kortfattad vägledning:http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/infographic/2017/index_en.htm
Kontakta gärna Pia för mer information om reglerna.

Stora värden ligger i de immateriella rättigheter som företag äger eller licensierar. Inför en planerad företagsöverlåtelse, kan Pia hjälpa ett företag, en förvärvare eller investerare att gå igenom företagets avtal rörande immateriella rättigheter och peka på eventuella brister i dessa.

Pia tar gärna både korta och långa uppdrag som extern bolagsjurist åt små eller medelstora företag. Hon arbetar gärna nära företag för att komma verksamheten nära och kan bistå med rådgivning kring juridik som är relevant för verksamheten. Ibland kan det vara affärsmässigt motiverat att gå igenom de avtal ett företag har ingått eller att uppdatera mallavtal man använder med kunder och leverantörer, helt enkelt för att få lite ordning på avtalen.

Pia har arbetat mycket med olika typer av förlagsavtal, vilket är avtal där en författare upplåter rätten att ge ut ett litterärt verk till ett förlag.

Frågor rörande skadestånd och försäkring kan dyka upp både för privatpersoner och företagare. Frågor om tolkning av försäkringsavtal liksom om preskription och tvister kan uppkomma. Företag har ofta rättsskydd som ett moment i sin företagsförsäkring. Denna ger visst skydd då företaget hamnat i tvist.

Vad får man skriva eller säga om en annan människa? Vissa yttranden kan innebära förtal enligt yttrandefrihetsgrundlagen eller tryckfrihetsförordningen. Pia kan hjälpa till med att väcka enskilt åtal för förtal.

Ett företag ingår beroende på verksamhetsinriktning ett flertal olika kommersiella avtal. Det kan handla om samarbetsavtal, leveransavtal, uppdragsavtal, återförsäljar- eller distributionsavtal. Pia kan granska avtal och komma med förslag på ändringar innan dessa ingås eller upprätta helt nya anpassade avtal.

Det finns regler för hur namn och bilder får användas i kommersiella reklamsammanhang. Företag får inte i sin marknadsföring använda någons namn eller bild utan samtycke. Sådan användning kan sanktioneras genom straff, skadestånd och förverkande.

Immateriella rättigheter kan överlåtas eller upplåtas genom enkel, exklusiv eller ensam licens. Pia kan hjälpa till med att skriva eller tolka överlåtelse- och licensieringsavtal. Användning utöver avtalet kan förutom kontraktsbrott även innebära rättighetsintrång med skadeståndsskyldighet som följd.

Det finns regler om hur företag får göra reklam för sin verksamhet eller för sina produkter. Viss marknadsföring kan vara otillbörlig enligt marknadsföringslagen. Marknadsföringslagen gäller även för sociala medier.

Många företag bygger sin verksamhet på information som bör hållas hemlig. Lagen om företagshemligheter ger visst skydd, men kan behöva kompletteras genom sekretessavtal med inhyrd personal, uppdragstagare och med anställda. De anställda är utan avtal inte bundna av sekretess efter att anställningen upphört annat än vid synnerliga skäl.

Tryckfriheten är en grundlagsfäst rättighet enligt tryckfrihetsförordningen och innebär en frihet att utrycka sig i tryckt skrift. Tryckfriheten har dock vissa gränser. Vad kan man göra ifall man blivit utsatt för förtal?

Pia är ombud i tvister. Hon var den förste i Sverige att vinna ett s.k. tryckerimomsmål i domstol, se http://da.se/2015/03/elanders-forlorade-om-tryckerimomsen/. Tryckerimomsen drabbade många förlag och tidskrifter och var enligt flera 2014 års största juridiska händelse.

Upphovsrätt uppstår utan registrering då ett verk som är originellt skapas. Upphovsrätt kan vara knepigt men är nödvändigt att ha koll på, både sin egen och andras. I ett kreativt företags verksamhet uppstår frågor som hur man får länka till andras material, vilka bilder man får använda, hur man får citera, när man behöver fråga om upphovsmannens tillstånd, vem som har upphovsrätt till något som en anställd skapat m.m.

Pia hjälper företag att registrera, överlåta och licensiera varumärken.

I Sverige råder grundlagsfäst yttrandefrihet enligt yttrandefrihetsgrundlagen. Yttrandefriheten har dock vissa gränser. Vilka dessa är och vad som t.ex. kan utgöra förtal kan Pia hjälpa till med. I vissa fall åtnjuter företag automatiskt grundlagsskydd för sin webbplats eller databas. I vissa fall behövs ett utgivningsbevis för att åtnjuta grundlagsskydd.