Dom från Högsta domstolen den 4 april 2017

Umeå kommun använde utan tillstånd en bild av en kvinna i projektet Umeå2014 då Umeå utsetts till kulturhuvudstad och i informationstexter såsom ”Är du osäker på din sexuella läggning?” och ”Har du testat dig?” Kvinnan stämde kommunen till tingsrätten och yrkade skadestånd på den grunden att kommunen utan samtycke utnyttjat bilden vid marknadsföring av kommunen och dess verksamhet. Högsta domstolen uttalade att det inte finns något generellt förbud att använda personers namn eller bild utan samtycke. Lagen om namn och bild i reklam ger visst skydd mot användning i kommersiella sammanhang. Enligt den lagen får en näringsidkare inte vid marknadsföring använda annans bild eller namn utan samtycke. För att inte begränsa tryckfriheten för mycket har lagen begränsats till kommersiell reklam. De affärsmässiga inslagen i kommunens verksamhet med projektet där bilden användes anser Högsta domstolen vara begränsade. Med hänsyn till syftet med projektet och omständigheterna i övrigt framstår det enligt Högsta domstolen inte naturligt att betrakta projektet som en näringsverksamhet. Projektet har inte syftat till att främja avsättning av varor och tjänster. Högsta domstolen kom därför fram till att bilden på kvinnan inte använts av kommunen som näringsidkare i sin marknadsföring, varför lagen om namn och bild i reklam inte var tillämplig på användningen.

Dom från Högsta domstolen den 21 februari 2017

En konstnär använde utan samtycke ett fotografi med porträtt i närbild av Christer Pettersson som förebild då han gjorde en oljemålning. Konstnären målade in Christer Pettersson i ett landskap med en getabock. Fotografen stämde konstnären för upphovsrättsintrång. Högsta domstolen uttalade att konstnären skapat ett nytt och självständigt verk. Därmed förelåg inte upphovsrättsintrång. Den som bearbetat ett verk får inte förfoga över det utan tillstånd av upphovsmannen till originalverket. Eftersom det här dock var frågan om ett nytt och självständigt verk behövdes inte något sådant tillstånd. Enligt Högsta domstolen är skillnaden mellan bearbetning och nytt och självständigt verk, att bearbetningen lämnar originalverkets individualitet oförändrad. De väsentliga dragen i originalverket behålls i en bearbetning. Då det som skapats istället är självständigt och originellt har ett nytt verk skapats, även om ett äldre verk använts som förebild. Ifall den konstnärliga individualiteten som bär upp det äldre verket dominerar så är det en bearbetning. Målningen har getts en helt annan mening än fotografiet och utgjorde enligt Högsta domstolen efter en helhetsbedömning ett nytt och självständigt verk.